Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Στεφανιογραφία: Αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών

Η ανάπτυξη των απεικονιστικών μεθόδων στην καρδιολογία βοήθησε στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας πολλών καρδιοπαθειών και συνέβαλε στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Τέτοιες μέθοδοι είναι η δοκιμασία κοπώσεως με θάλιο, η μαγνητική τομογραφία, το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα, το ιστικό Doppler ηχοκαρδιογράφημα και τελευταία η αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών (MSCT) (αναίμακτη στεφανιογραφία).

Η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας βοήθησε στην εξέλιξη και ανάπτυξη της αξονικής τομογραφίας 64 τομών και, ιδιαίτερα, διπλής πηγής. Η καινούργια αυτή μεθοδολογία δεν αντικαθιστά τελείως την κλασική στεφανιογραφία ή τη δοκιμασία κόπωσης με θάλιο, αλλά βοηθάει αποτελεσματικά ορισμένες ομάδες ατόμων που θα υποβάλλονταν σε μία από τις δύο παραπάνω μελέτες.

Η αξονική αυτή τομογραφία (MSCT) αποβλέπει στη διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης στεφανιαίας νόσου σε ανυποψίαστα άτομα ή σε ενήλικες με άτυπα προκάρδια άλγη ή σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο για τους οποίους η περιοδική αποτύπωση της στεφανιαίας ανατομίας είναι σημαντική.

Παρ' όλο που οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές Καρδιολογικές Εταιρείες δεν έχουν δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση αυτής της μεθόδου, εν τούτοις μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων που θα ωφελούνται με την αναίμακτη αυτή στεφανιογραφία:

*Ατομα με άτυπο προκάρδιο ενόχλημα ή πόνο, εφ' όσον θέλουμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα στεφανιαίας νόσου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί επίσης ακτινοβολία και σκιαστικό, όπως και η κλασική στεφανιογραφία, και επομένως θα πρέπει να ισχύει η κλασική σχέση ωφέλειας/κινδύνου.

Η μέθοδος αυτή είναι ελκυστική διότι δεν είναι αιματηρή και μπορεί να γίνει στο πλαίσιο εξωτερικού ιατρείου. Ατομα όμως που παρουσιάζουν τυπικό στηθαγχικό πόνο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου θα πρέπει να υποβληθούν σε κλασική στεφανιογραφία με την προοπτική διενέργειας αγγειοπλαστικής.

*Ατομα με πολλούς παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου ή ασυμπτωματικά άτομα που παρουσιάζουν αμφιλεγόμενη θετική δοκιμασία κόπωσης θα μπορούν να υποβληθούν σε αναίμακτη στεφανιογραφία.

* Ασθενείς έπειτα από αγγειοπλαστική, όταν ο καρδιολόγος κατά τη διάρκεια παρακολούθησης θέλει να αποκλείσει επαναστένωση στο σημείο τοποθέτησης του ενδοστεφανιαίου πλέγματος (stent).

*Ασθενείς έπειτα από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) για έλεγχο βατότητας των αρτηριακών ή φλεβικών μοσχευμάτων.

* Ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο που είναι ασυμπτωματικοί και ο καρδιολόγος θέλει να προσδιορίσει την πορεία της στεφανιαίας νόσου, ιδιαίτερα σε εκείνους τους ασθενείς που παρουσιάζουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.

Η αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών παίρνει τη θέση της μεταξύ των διαφόρων τεχνικών διερεύνησης της στεφανιαίας ανατομίας και δίνει πολύτιμες συμβουλές για την πορεία της στεφανιαίας νόσου.

Γράφει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ, καθηγητής Καρδιολογίας

Αρχείο Αναρτήσεων