Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου: Αγχος

Σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
ή ακόμη και σε αιφνίδιο θάνατο
μπορεί να οδηγήσουν το συναι-
σθηματικό στρες και η κατάθλιψη.
Tα προβλήματα της ψυχι-
κής σφαίρας έχουν άμεση σχέση με τις καρ-
διαγγειακές νόσους.
Αναλυτικά οι μελέτες έχουν δείξει ότι:
• Στρες διάρκειας 3 μόνο λεπτών οδηγεί σε
αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά 8 χιλι-
οστά στήλης υδραργύρου και σε αύξηση
κατά 12% της σκληρίας της αορτής. Αυτό
επιβαρύνει την αιμάτωση και τη λειτουρ-
γικότητα του μυοκαρδίου.
• Η αύξηση αυτή παρατηρείται για τουλάχι-
στον 1 ώρα μετά το στρεσογόνο ερέθισμα,
κάτι που καταδεικνύει τη δυσμενή επίδρα-
ση που μπορεί να έχει το καθημερινό στρες
στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης η κα-
τάθλιψη έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση
της στεφανιαίας νόσου και αυξάνει σημα-
ντικά τον κίνδυνο για μείζονα επιπλοκή ή
θάνατο στους ασθενείς αυτούς. Σύμφω-
να με τη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ που διεξήχθη σε
3.000 ασθενείς:
• Oι καταθλιπτικοί έχουν μέχρι και 4 φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν έμ-
φραγμα μυοκαρδίου.
• Ένας στους 4 ασθενείς με έμφραγμα εμφα-
νίζει σοβαρής μορφής κατάθλιψη.
• Δύο στους 3 εμφανίζουν συμπτώματα ήπι-
ας κατάθλιψης.
H παρουσία κατάθλιψης συνδέεται μέσω
φλεγμονής και θρόμβωσης με αυξημένη
επίπτωση στεφανιαίων συμβαμάτων.

Αρχείο Αναρτήσεων