Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Υπέρταση και κατάθλιψη

Εφόσον οι συνθήκες άσκησης της νοσηλευτικής βελτιωθούν, τότε θα
αναγεννηθεί η φροντίδα στο νοσοκομειακό περιβάλλον και κατ' επέκταση
θα βελτιωθεί ποιοτικά το σύστημα υγείας, τονίστηκε χθες κατά την
παρουσίαση εργασιών από φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος
<<Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας>> της Ιατρικής Σχολής Λάρισας.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν τις εργασίες τους σε ειδική
εκδήλωση που έγινε χθες στο νέο κτίριο της σχολής, στο Μεζούρλο ενώ τα
θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών αφορούσαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας όπως, η επιλογή της σωστής θεραπείας για τη χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική
νόσο, η υπέρταση σαν αιτία της κατάθλιψης, τα ψυχολογικά
χαρακτηριστικά των ασθενών με περιοδοντικά προβλήματα και των γονέων
παιδιών με προβλήματα ακοής και τέλος, η διερεύνηση της έννοιας της
νοσηλευτικής φροντίδας.
Μεταξύ άλλων, στη μελέτη για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και
την υπέρταση, βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με ΧΑΠ δεν
είχε εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες οδηγίες ενώ δεν διαπιστώθηκε
συσχέτιση με την ειδικότητα του γιατρού που παρείχε τη φαρμακευτική
αγωγή.
Στη μελέτη για την υπέρταση προέκυψε ότι οι υπερτασικοί ασθενείς είχαν
υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης κατάθλιψης σε σχέση από τους υγιείς
μάρτυρες. Η διερεύνηση ορισμένων ψυχολογικών χαρακτηριστικών των
ατόμων με περιοδοντικά προβλήματα έδειξε ότι οι ασθενείς με
περιοδοντικά προβλήματα εμφανίζουν υψηλότερη έκφραση των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών της σωματοποίησης, της διαπροσωπικής ευαισθησίας, του
άγχους, του θυμού - επιθετικότητας, του φοβικού άγχους και του
ψυχωτισμού, σε σύγκριση με τον μέσο ελληνικό πληθυσμό, πράγμα
ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση του ψυχολογικού προφίλ αυτών των
ασθενών.
Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις αναπηρίας, η ύπαρξη ενός κωφού
παιδιού στην οικογένεια εγείρει μηχανισμούς άμυνας και ποικίλες
αντιδράσεις των γονιών απέναντι στο κωφό ή βαρήκοο παιδί τους. Οι
γονείς των οποίων τα παιδιά εμφάνισαν το πρόβλημα ακοής σε μεγαλύτερη
ηλικία, συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία σχεδόν σε όλες τις κλίμακες
ψυχολογικής δυσφορίας, με στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σχέση με
τους γονείς στων οποίων τα παιδιά η υποψία τέθηκε σε μικρότερη ηλικία.
Η διερεύνηση της έννοιας <<φροντίδα>> και της σχέσης <<φροντίδα
-νοσηλευτικής>> βρίσκονται σε εξέλιξη με πολλούς θεωρητικούς να
καταλήγουν ότι η φροντίδα εξαρτάται τόσο από την προσωπικότητα του
νοσηλευτή, όσο και από το περιβάλλον, καθώς και τις συνθήκες που
παρέχεται, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσεται από τα δύο μέρη, αφενός
του νοσηλευτή και αφετέρου του ασθενούς.
Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτούν οι
εργασιακές συνθήκες για την απρόσκοπτη άσκηση του νοσηλευτικού
λειτουργήματος την παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις ουμανιστικές αρχές
της νοσηλευτικής, αλλά και την ίδια την ικανοποίηση των νοσηλευτών. Αν
οι αντικειμενικές συνθήκες άσκησης της νοσηλευτικής βελτιωθούν, οι
αρετές των νέων νοσηλευτών σε συνδυασμό με την εμπειρία των
παλαιοτέρων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα της αναγέννησης
της φροντίδας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και να οδηγήσουν στη
βέλτιστη απόδοση του συστήματος υγείας.
Β.Κ.

Αρχείο Αναρτήσεων