Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Εξετάσεις καρδιάς

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Απλό ΗΚΓ 12 απαγωγών
1. Διαταραχές καρδιακού ρυθμού.
2. Στεφανιαία νόσος - οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
3. Υπερτροφία κοιλιών και κόλπων
4. Διαταραχές κολποκοιλιακής - ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας.
5. Μυοκαρδιοπάθειες.
6. Συγγενείς καρδιοπάθειες.
7. Περικαρδίτιδα.
8. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
9. Τοξικές φαρμακολογικές δράσεις στην καρδιά.
Σύστημα Holter (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ)
1. Καρδιακές αρρυθμίες.
2. Σιωπηλά ισχαιμικά επεισόδια.
Δοκιμασία κόπωσης
Στεφανιαία νόσος.
Διαοισοφάγειο ΗΚΓ
Καρδιακές αρρυθμίες.
Monitoring (συνεχής καταγραφή ΗΚΓ σε ΤΕΠ, ΜΕΘ)
1. Καρδιακές αρρυθμίες.
2. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Αδρός καθορισμός μεγέθους καρδιάς: καρδιοθωρακικός δείκτης.
2. Υπερτροφία αριστερής κοιλίας.
3. Υπερτροφία αριστερού κόλπου.
4. Διάταση πνευμονικών αγγείων.
5. Ασβεστώσεις (π.χ. σε βαλβίδες).
6. Ευρήματα οξείας αύξησης της πίεσης στον αριστερό κόλπο (π.χ. οξεία
ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας, στένωση μιτροειδούς βαλβίδας):
- Οριζόντιες γραμμές Kerley-β (βάσεις πνευμόνων - κυρίως δεξιά).
- Νεφελοειδής σκίαση πνευμονικών πυλών με επέκταση προς την περιφέρεια.
ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ηχωκαρδιογράφημα M-mode, 2D
1. Πάχος και κινητικότητα τοιχωμάτων.
2. Διαστάσεις καρδιακών κοιλοτήτων.
3. Λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας.
4. Κινητικότητα βαλβίδων.
5. Θρόμβοι ή μορφώματα σε καρδιακή κοιλότητα.
6. Ασβεστώσεις - εκβλαστήσεις βαλβίδων.
7. Περικαρδιακό υγρό.
Doppler
1. Ταχύτητα ροής αίματος στις καρδιακές κοιλότητες και στα διάφορα στόμια.
2. Εκτίμηση ανεπάρκειας ή στένωσης των βαλβίδων.
3. Διαφυγή αίματος μεταξύ καρδιακών κοιλοτήτων ή των μεγάλων αγγείων.
Διαοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα
Ακριβέστερες διαγνωστικές πληροφορίες.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
1. Μυοκάρδιο: πάχος, αναγνώριση ισχαιμικών περιοχών.
2. Βαλβίδες: είδος και βαθμός βλαβών.
3. Καρδιακές κοιλότητες: θρόμβοι, μορφώματα.
4. Αγγεία.
5. Περικάρδιο.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.
2. Λειτουργικότητα καρδιακών κοιλιών.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Απεικόνιση αγγείων κεφαλής, αορτής, νεφρικών αρτηριών και
περιφερικών αγγείων.
2. Λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας.
ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Στεφανιαία αγγεία.
2. Αιμοδυναμικός έλεγχος: ενδοκαρδιακές πιέσεις, πιέσεις στην αορτή
και στο πνευμονικό αρτηριακό δίκτυο.
3. Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, κατά λεπτό όγκος αίματος μεγάλης
και μικρής κυκλοφορίας.
4. Προσδιορισμός αερίων από δείγματα αίματος από τις διάφορες
καρδιακές κοιλότητες και τα μεγάλα αγγεία.
5. Βιοψία ενδοκαρδίου.
6. Θεραπευτικοί χειρισμοί.

Αρχείο Αναρτήσεων