Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Στατίνες και διαβήτης

Τα ερευνητικά δεδομένα για το αν η χορήγηση στατινών συνδέεται με
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη στους ασθενείς που τις λαμβά-
νουν είναι πολλά και αντικρουόμενα. Με στόχο την αποσαφήνιση της
σχέσης, ομάδα ερευνητών από το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε
μία μεταανάλυση δημοσιευμένων και μη στοιχείων από το 1994 ως το
2009 στις βάσεις δεδομένων Medline, Embase και Cochrane Central
Register of Controlled Trials.
Συμπεριλήφθηκαν μελέτες με περισσότερους από 1000 ασθενείς
και πανομοιότυπη παρακολούθηση των ομάδων παρέμβασης και
μαρτύρων για περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη
μελέτες με μεταμοσχευμένους ή αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Έτσι
μελετήθηκαν στα πλαίσια της μεταανάλυσης συνολικά 91140 συμμε-
τέχοντες, 4278 εκ των οποίων ανέπτυξαν σακχαρώδη διαβήτη μετά
από 4 χρόνια.
Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι η θεραπεία με στατίνες συνδέε-
ται με κατά 9% περισσότερο κίνδυνο για ανάπτυξη διαβήτη με λόγο
πιθανοφάνειας 1,09 95% (CI 1.02-1.17). Φαίνεται δε ότι ο παραπάνω
κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των πιο ηλικιωμένων, ενώ η δεν
διαπιστώθηκε σχέση με το δείκτη μάζας σώματος και τα επίπεδα
LDL χοληστερόλης κατά την έναρξη της θεραπείας. Χαρακτηριστική
ήταν η σχετικά μικρή ετερογένεια των αποτελεσμάτων μεταξύ των
μελετών. Συμπερασματικά οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο κίνδυνος που
διαπιστώθηκε ήταν μικρός, τόσο σε απόλυτη τιμή όσο και σε σχέση με
τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων από τη μη χορήγηση των
φαρμάκων. Συνεπώς, δεν στοιχειοθετείται λόγος να αλλάξει η μέχρι
σήμερα ακολουθούμενη πρακτική χορήγησης στατινών σε άτομα με
μέτριο ή υψηλό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου ή με υπάρχουσα
καρδιαγγειακή νόσο.

Αρχείο Αναρτήσεων