Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Το Viagra προκαλεί κώφωση

Όπως φάνηκε σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη αναδρομική μελέτη, οι άνδρες
που έχουν λάβει σιλδεναφίλη (Vigra- Pfizer) είναι περισσότερο πιθανό
να παρουσιάσουν οξεία νευροαισθητηριακή κώφωση. Κατά το παρελθόν,
περισσότερες από 20 αναφορές έχουν επισημάνει τη συσχέτιση ανάμεσα
στην οξεία νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής και τους αναστολείς της
φωσφωδιεστεράσης τύπου 5, ένα παράδειγμα εκ των οποίων είναι και το
Viagra. Η μελέτη συνέκρινε άτομα με ή χωρίς απώλεια ακοής σε σχέση με
τη χρήση αναστολέων της φωσφωδιεστεράσης τύπου 5 πριν και μετά την
τροποποίηση για πιθανούς συμπαράγοντες. Φάνηκε να υπάρχει μια συνολική
επίπτωση διαταραχής της ακοής της τάξης του 17.9%, ενώ παρατηρήθηκε
αύξηση του ποσοστού σε σχέση με την ηλικία.
Περίπου το 2% των συμμετεχόντων είχαν λάβει φάρμακο της συγκεκριμένης
κατηγορίας με το 80,3% εξ΄αυτών να αναφέρεται στο Viagra. Το ιστορικό
χρήσης αυτών των φαρμάκων ήταν διπλάσιο σε άτομα με απώλεια ακοής και
το αποτέλεσμα αυτό διατηρήθηκε ακόμα και μετά τις τροποποιήσεις για
δημογραφικούς και παράγοντες υγείας.

Αρχείο Αναρτήσεων